ក្រុមវិជ្ជាជីវៈ

663de1fe600e0d22942667991ba797f7

សេនៀ
អ្នកគ្រប់គ្រង​ផ្នែក​លក់

អ៊ីមែល៖support@leadsfon.com
ទូរស័ព្ទ៖ +86 13850034072
Whatsapp/Wechat៖ +86 13850034072

07be36340e2146ac6d542a84f2bef6e5

អាមីលា
បុគ្គលិកផ្នែកលក់

អ៊ីមែល៖sales4@leadsfon.com
ទូរស័ព្ទ៖ +86 18059830679
Whatsapp/Wechat៖ +86 18059830679

663de1fe600e0d22942667991ba797f7

អាលិន
អ្នកបច្ចេកទេស

អ៊ីមែល៖sales3@leadsfon.com
ទូរស័ព្ទ៖ +86 13959283199
Whatsapp/Wechat៖ +86 13959283199